Recaizade Mahmut Ekrem Hayatı Eserleri ve Edebi Kişiliği Kısaca

ÖZET
Hayatı Kısaca
Recaizade Mahmut Ekrem 1 Mart 1847 yılında İstanbul’da doğmuştur. Osmanlı döneminde yaşamış şair ve yazardır. 19. yy edebiyatının önde gelen isimleri arasındadır. Takvimhane yazarı olan Recai Efendinin oğludur. Küçük yaşlarda babasından Süryanice ve Farsça öğrenmiştir. İlköğrenimini 1858 yılında tamamlamıştır. Özel eğitim görmüştür. Mekteb-i İrfan’dan ayrıldıktan sonra 1858 yılında Harbiye İdadisinde öğrenimine devam etmiştir. Ancak sağlık sorunları sebebi ile buradaki eğitimini yarıda bırakmıştır. Daha sonrasında Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi’ nde memurluğa başlamıştır. Başmuavinlik ve öğretmenlik görevlerinde de bulunmuştur.
Resmi görev ile Trablusgarp’a gönderilmiştir. 2.Meşrutiyetten sonra 1908 yılında kurulan Kamil Paşa kabinesinde Maarif Nazırı olmuştur. Namık Kemal ile de tanışma fırsatı bulmuştur. Encüman-i Şuara’ya katılmıştır. Yazdığı ilk yazıları Namık Kemal denetiminde olan Tasvir-i Efkar gazetesinde yayınlanmıştır. 1870’ lerden sonra kendisini tamamı ile yazı yazmaya vermiştir. Batı edebiyatından çeviriler yapmıştır.
UZUN
Eserleri
Manzumeleri: Pejmürde (1888), Talim-i Edebiyat (1897), Nefrin (1914), Tefekkür (1888), Nağme-i Seher (1871)
Roman: Araba Sevdası (1896)
Öykü: Saime (1888), Şemsa (1895), Muhsin Bey Yahut Şairliğin Hazin Neticesi (1890)
Şiir: Zemzeme
Recaizade Mahmut Ekrem Hayatı Uzun
 Dönemin ünlü bilim ve sanat adamlarından biri olan Recai Efendi’nin oğludur. 1 Mart 1847 tarihinde doğmuştur. İlköğrenimini Beyazit Rüştiyesi ve Mekteb-i İrfaiye de okuyan Recaizade Mahmut Ekrem 1858 yılında Harbiye İdadisine girmiştir. Ancak burayı sağlık sorunlarından dolayı bitirememiştir. Çeşitli işlerde çalışmıştır. Memurluk, öğretmenlik gibi işler yapmıştır. Namık Kemal, Leskofçalı Galip, Hersekli Ahmet Hikmet gibi Tanzimat edebiyatını yaratan şairlerle tanışmıştır. İlk yazısını Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayınlamıştır. Bunu dışında daha birçok gazete ve dergilerde yazıları yayınlanmıştır.
Namık Kemal’in Paris’e gitmesinin ardından gazetenin başına geçmiştir. 1868 yılında danıştay üyeliğine atanmıştır. Daha sonrasında ise başmuavin olmuştur.
Geliştirdiği Fransızcası sayesinde Fransız edebiyatını yakından izlemiştir. Tiyatro ile de ilgilenmeye başlamıştır. 1870 yılında konusu Fransa’da geçen ve kahramanlarının Fransız olduğu “Afife Anjelik” isimli oyununu yayımlamıştır. 1871 yılında ise eski edebiyat tarzında yazdığı şiir ve düzyazılarını Nağme-i Seher adıyla kitaplaştırmıştır. 1874 yılında ise tekrardan Mekteb-i Mülkiye’de edebiyat öğretmenliği görevine getirilmiştir. Okulda daha önceden var olan eğitimi değiştirerek batılı bir yöntem getirmiştir. Recaizade Mahmut Ekrem 31 Ocak 1914 tarihinde 66 yaşında iken hayatını kaybetmiştir.
Recaizade Mahmut Ekrem Edebi Kişiliği
Tanzimat Döneminin 2.dönem sanatçıları arasındadır. Şiir, tiyatro, roman hikâye ve eleştiri türünde birçok önemli eser yazmıştır. Yeniliği savunan bir yazardır. Dolayısı le de dönemin eski edebiyat taraftarı olan Muallim Naci ile kalem mücadelesi vermiştir. Edebiyatta yeniliğin öncüsüdür. Zamanında Servet-i Fünun dergisinin başına Tevfik Fikret’i getirmiştir. Bu sayede de Edebiyat-ı Cedide’nin hazırlayıcısı olmuştur. Hece ölçüsü ile yazdığı şiirleri de bulunmaktadır ancak aruza bağlı kalmıştır. Güzel olan her şeyin şiir olacağını savunur. Ayrıca batılı anlamda yazılan ilk realist roman olan “Araba Sevdası”romanını yazmıştır.

Yorum yapın